บันทึกอาเซียน โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล


 

บันทึกอาเซียน : ประเทศไทยไถลลงต่ำสู่ก้นล่างของอาเซียนและโลก WORLD ECONOMIC FORUM HE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2013-201

[1]

การศึกษา

เมื่อต้นเดือนกันยายน มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนไทยโดยทั่วไปว่าการศึกษาของประเทศไทยกำลังตกต่ำสุดขีด โดยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันแล้วสถิติชี้ชัดว่าคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำมาก ดิ่งลงสู่อันดับที่ 8 ของอาเซียน แพ้แม้กระทั่งลาวและกัมพูชา จะดีกว่าเล็กน้อยก็เพียงเวียดนามและพม่า ข่าวนี้รายงานข้อมูลที่เป็นความจริง เพียงแต่ว่าไม่ละเอียดครอบคลุม เรื่องอื่น ๆ ที่ประเทศไทยก็กำลังไถลลงต่ำเช่นกัน

ประเทศไทยของเรากำลังตกต่ำ ทั้งในเวทีโลก และ ในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะที่จะแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ได้ ณ เวลานี้
เรากำลังเป็นผู้อ่อนแอ ผู้แพ้ และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปมากขึ้นเรื่อย ๆ
เพราะยังไม่มีความตื่นตัวจะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นแต่อย่างใดจากรัฐบาล
ที่จริงเราควรตกตื่นใจมากกว่า เพราะเพียงตื่นตัวนั้นจะไม่พอ!

ข้อมูลที่ว่านี้อ้างมาจากรายงานปี 2013-2014 ขององค์การที่ประชุมเศรษฐกิจโลกว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก หรือ “WORLD ECONOMIC FORUM: THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2013-2014” (WEF-GCR 2013-2014) ซึ่งทำเสร็จสมบูรณ์ความยาว 551 หน้า พิมพ์เผยแพร่เมื่อต้นเดือนกันยายน 2013 นี้ และรายงาน WEF-GCR 2013-2014 นี้มีมากกว่าเรื่องการศึกษา เพราะรายงานศึกษาวิจัยข้อมูลทั้งหมดรวม 12 เรื่องที่เป็นหัวใจหรือตัวแปรสำคัญในการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในโลก รวม 148 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมดด้วย ข้อมูลที่ได้แยกเป็น 12 กลุ่มหัวข้อเรื่องเรียกว่า “12 เสาหลัก” (12 Pillars) แห่งการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลก ดังนี้:

สถาบัน (Institutions)
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic environment)
สุขภาพ และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Health and primary education)
การอุดมศึกษา และ การฝึกอบรม (Higher education and training)
ประสิทธิภาพตลาดสินค้า (Goods market efficiency)
ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labor market efficiency)
การพัฒนาตลาดการเงิน (Financial market development)
ความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological readiness)
ขนาดตลาด (Market size)
ความละเอียดซับซ้อนของธุรกิจ (Business sophistication)
นวัตกรรม (Innovation)

ที่เห็นรายงานผ่านสื่อสารมวลชนโดยทั่วไปเป็นเพียงเรื่องการศึกษา และเป็นเพียงบางเรื่องของเรื่องการศึกษาเท่านั้น ยังมีประเด็นการศึกษาอย่างอื่นที่ประเทศไทยของเราตกต่ำแพ้ชาวอาเซียนและแพ้ชาวโลกอีกมาก นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการศึกษามากมายหลายสิบประเด็นภายใต้ 12 หัวข้อหลัก หรือที่ WEF-GCR 2013-2014 เรียกว่า “12 เสาหลัก” (12 Pillars) แห่งการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลก แต่ ณ ที่นี้ จะเริ่มที่เรื่องการศึกษาก่อน

การศึกษา

เริ่มที่เรื่องการศึกษาก่อนอื่น เพราะเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขทันที และจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะแก้ไขได้เห็นผล หากรัฐบาลนิ่งเฉยดังที่เป็นอยู่ ไม่จัดการแก้ไขทันที ณ วันนี้ ดังที่เงียบงันอยู่ การที่ประเทศไทยเป็นผู้แพ้อยู่ ณ เวลานี้ ก็จะยืนหยัดฉุดรั้งประเทศไทยให้เป็นผู้แพ้ชาวโลกอย่างถาวรไปอีกยาวนานนับชั่วอายุคน

ข้อมูลจาก WEF-GCR 2013-2014 รายงานเปรียบเทียบ 148 ประเทศและระบบเศรษฐกิจ (บางแห่งเรียกว่า “ระบบเศรษฐกิจ” (Economy) เพราะมิได้เป็นประเทศ เช่น ไต้หวัน, ฮ่องกง, ฯลฯ) สรุปได้ดังนี้ (ตัวเลขข้างหน้าชื่อประเทศคือลำดับที่ในโลกจาก 148 ประเทศที่ทำการศึกษา-สำรวจ-วิจัย):

คุณภาพการศึกษาไทยทั้งระบบ อยู่อันดับที่ 78 ของโลก จาก 148 ประเทศ เป็นอันดับที่ 8 ของ ASEAN

3. Singapore
19. Malaysia
32. Brunei Darussalam
36. Indonesia
40. Philippines
57. Lao PDR
76. Cambodia
78. Thailand
95. Vietnam
125. Myanmar

คุณภาพการประถมศึกษาไทย อยู่อันดับที่ 86 ของโลก เป็นอันดับที่ 7 ของ ASEAN

3. Singapore
17. Brunei Darussalam 
33. Malaysia
55. Indonesia
76. Philippines
79. Lao PDR
86. Thailand
97. Vietnam
106. Cambodia
143. Myanmar

อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ไทยอยู่อันดับที่ 101 ของโลก เป็นอันดับที่ 9 ของ ASEAN

1. Singapore
9. Myanmar
15. Vietnam
31. Cambodia
42. Lao PDR
47. Brunei Darussalam
55. Malaysia
56. Indonesia
101. Thailand
108. Philippines

อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมมศึกษา ไทยอยู่อันดับที่ 94 ของโลก เป็นอันดับที่ 5 ของ ASEAN

9. Brunei Darussalam
18. Singapore
83. Philippines
92. Indonesia
94. Thailand
96. Vietnam
105. Malaysia
115. Myanmar
122. Lao PDR
125. Cambodia

อัตราการเข้าเรียนระดับหลังมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ไทยอยู่อันดับที่ 55 ของโลก เป็นอันดับที่ 2 ของ ASEAN

20. Singapore
55. Thailand
62. Malaysia
81. Philippines
87. Indonesia
89. Vietnam
94. Brunei Darussalam
100. Lao PDR
103. Myanmar
104. Cambodia

คุณภาพการศึกษาเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ไทยอยู่อันดับที่ 80 ของโลก เป็นอันดับที่ 5 ของ ASEAN

1. Singapore
27. Malaysia
29. Brunei Darussalam
35. Indonesia
80. Thailand
85. Vietnam
90. Lao PDR
96. Philippines
102. Cambodia
134. Myanmar

การเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลระบบ Internet ไทยอยู่อันดับที่ 65 ของโลก เป็นอันดับที่ 6 ของ ASEAN

4. Singapore
32. Brunei Darussalam
36. Malaysia
41. Vietnam
50. Indonesia
65. Thailand
74. Philippines
87. Lao PDR
89. Cambodia
139. Myanmar

คุณภาพสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ไทยอยู่อันดับที่ 60 ของโลก เป็นอันดับที่ 4 ของ ASEAN

11. Singapore
27. Malaysia
46. Indonesia
60. Thailand
74. Lao PDR
81. Brunei Darussalam
89. Vietnam
91. Philippines
101. Cambodia
143. Myanmar

คุณภาพสถาบันการศึกษาเฉพาะวิชาการบริหารธุรกิจ ไทยอยู่อันดับที่ 53 ของโลกเ ป็นอันดับที่ 5 ของ ASEAN

6. Singapore
35. Malaysia
39. Philippines
52. Brunei Darussalam
53. Thailand
58. Indonesia
82. Lao PDR
108. Cambodia
125. Vietnam
141. Myanmar

การร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ภาคอุตสาหกรรม ในงานวิจัยและพัฒนา ไทยอยู่อันดับที่ 51 ของโลกเป็นอันดับที่ 4 ของ ASEAN

4. Singapore
16. Malaysia
30. Indonesia
51. Thailand
65. Brunei Darussalam
69. Philippines
83. Lao PDR
87. Vietnam
105. Cambodia
147. Myanmar

World Economic Forum เป็นองค์ที่ประชุมเศรษฐกิจโลกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสัมคม จัดการประชุมทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคเป็นประจำทุกปี มีองค์กรกลางศึกษาวิจัยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ทำงานมานานกว่า 30 ปี นอกจากจะศึกษาข้อมูลเป็นทางการจากองค์การต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้เป็นสากลแล้ว ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศออกแบบการศึกษาวิจัยเฉพาะประเทศนั้น ๆ รวม 148 ประเทศ และมีการสัมภาษณ์และทำแบบสอบถามความคิดเห็นบุคคลสำคัญผู้มีอิทธิพลทางความคิดและทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศประกอบงานวิจัย รวม 13,638 ชุด ใน 144 ประเทศ  เฉลี่ย 94.7 ผู้ตอบ ต่อหนึ่งประเทศ สำหรับประเทศไทยมีการสำรวจความคิดเห็นบุคคลสำคัญ ตลอด 2 ปี รวม 161 คน (ปี 2012=75 คน, ปี 2013=86 คน) สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันหุ้นส่วนจากประเทศไทย) รายงานผลการศึกษาประจำปีพิมพ์เผยแพร่เป็น 41 ภาษา

Reference: WEF Global Competitiveness Report 2013-2014 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

สมเกียรติ อ่อนวิมล

เขียนโดย AseanSTI Admin    เมื่อวันที่ 19-09-2556    เวลา 10:31:34
ป้ายกำกับ อาเซียน,การศึกษา